Макроикономически анализи и проучвания

Камен Колев


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: +3592 932 09 37

E-mail: kamen@bia-bg.com


Представяне

Център "Индустриално развитие" при БСК изготвя анализи и макроикономически проучвания за състоянието на икономиката на страната, както и на определени нейни сектори или по конкретни макроикономически проблеми.

Сред водещите разработки и изследвания на центъра са:

  • Задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката, вкл. междуфирмена задлъжнялост,
  • Производителност на труда и ниво на работните заплати,
  • Регулаторните режими в България,           
  • Индекси за състоянието на бизнес климата в страната;
  • Оценка на конкурентоспособността на българската икономика и възможни източници за повишаването й. 


Разработките на центъра подпомагат БСК при:

  • Формиране на позиции и предложения по икономическото развитие на страната;
  • Отстояване на интересите на бизнеса в рамките на диалога с правителството, синдикатите и различни обществени групи и организации.


Благодарение на тази дейност, през последните 20 години БСК се наложи като един от водещите центрове за макроикономически изследвания и анализи у нас.

 

 
 
 

Alternative content