ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ:

 

Специални инструменти за подкрепа:


Програми в сферата на образованието, културата и младежта

 • Еразъм+ (Erasmus+) - програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта за периода 2014-2020 г. Целта на програмата е да повиши уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието и обучението. Програмата разполага с бюджет от 14.7 млрд. евро.
 • Творческа Европа (Creative Europe) - програма на ЕС, насърчаваща културните и творчески сектори като основен източник на работни места и растеж. Програмата разполага с бюджет от 1.46 млрд.евро за периода 2014-2020 г.


Програми в социалния сектор


Програми в сферата на научните изследвания и иновациите

 • Хоризонт 2020 - Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации. „Хоризонт 2020“ е водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“, насочена към осигуряване на конкурентоспособност на европейската икономика. Това е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС, по която е предвидено финансиране в размер на 80 мллд.евро в периода 2014-2020 г., в допълнение към частните инвестиции, които се очаква да привлече.
  * Онлайн наръчник за кандидатстване по "Хоризонт 2020"
  * Vision 2020 – Платформа за търсене на партньори с цел кандидатстване по програма "Хоризонт 2020".
 • Научноизследователски фонд за въглища и стомана (RFCS) - осигурява финансиране за изследователски проекти, които подпомагат конкурентоспособността на производителите на въглища и стомана. 
 • Трета здравна програма - основният инструмент за изпълнение на Здравната стратегия на ЕС. Общият бюджет за програмата е € 449 400 000.


     Полезна инфорация в областта на научните изследвания и иновациите:

 • Digital Agenda  for Europe (DAE) - Стратегия на ЕС за подпомагане на цифровите технологии
 • Space Research подкрепя европейската космическа изследователска общност в разработването на иновативни космически технологии и оперативни концепции "От идеята до демонстрацията в космоса", както и да използва космически данни за научни, обществени, или търговски цели
 • Innovation Union - Стратегия на ЕС за създаване на благоприятна за иновации среда, която улеснява превръщането на идеите в продукти и услуги, които ще доведат до растеж на икономиката и създаване на нови работни места. Innovation Union е инициатива на стратегията „Европа 2020“.
 • Информационен център за научни изследвания
 • CORDIS - Служба на ЕС за научно-развойна информация


Програми за подпомагане на МСП

 • Enterprise Europe Network - Европейска мрежа за подпомагане на бизнеса
 • COSME - Програма за подпомагане на конкурентоспособността на МСП

Инициативи на ЕС за микрофинансиране

 • CIP (Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации) подкрепя микропредприемачи да започнат или да разширят бизнеса си.
 • CIP SMEG - програма за осигуряване на микрокредити чрез Европейския инвестиционен фонд
 • Progress предоставя микрокредити на хора, които са загубили работата си и искат да започнат свой ​​собствен бизнес или на хора, които искат да развият съществуващ бизнес, но нямат достъп до традиционните банкови услуги. Доставчици на микрокредити по програма Progress по страни.
 
 
 

Alternative content