СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

Димитър Бранков


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: + 3592 981 69 98, 932 09 39

E-mail: brankov@bia-bg.com


НСТС
Тук можете да получите актуална информация за дейността на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество и подкомисиите към него.
 
***
 
 
***
 
БСК участва в работата на съвета, в качеството й на призната за представителна на национално равнище организация на работодателите, съгласно чл. 35 от Кодекса на труда.
 
 

 

Дневен ред

Протокол от заседание

Внесени документи

Становища

29.09.2015     

Становище на БСК по проекта за промени в наредбата за наемане на чужденци

Предложения на БСК за теми за включване в плана на НСТС

Становище на БСК по проекта на ЗИД на ЗКПО 

       

03.07.2015

Стенограма

Писмо за свикване

Дневен ред:

  1. Проект на ЗИД на Закона за лечебните заведения
  2. Проект на Закон за социалното подпомагане
  3. Проект на ПМС за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.

Становище на БСК по ЗИД на Закона за социалното подпомагане

Становища на КНСБ, КТ"Подкрепа", БТПП и КРИБ по т.1

Становища на КНСБ, АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ по т.2

01.07.2015

Протокол - на подпис

   

24.06.2015

Протокол - на подпис

   

10.06.2015

Протокол - на подпис

   

26.05.2015

Стенограма

Протокол

Писмо за свикване

Проект на ПМС за определяне нови размери на МРЗ за страната

ПМС за определяне нови размери на МРЗ за страната

 

15.05.2015

Протокол - на подпис

   

13.05.2015

Стенограма

Протокол

Писмо за свикване

Становище на БТПП по т.2

12.05.2015

 

Писмо за свикване;

Проект на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда

Проект на Закон за изм. и доп. на Кодекса за социално осигуряване

Проект на ПМС за оптределяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Проект на ПМС за изм. и доп. на нормативни актове на Министерския съвет

Становище на АИКБ по т.1

Становище на БТПП по т.2

Становища на КНСБ,БСК,БТПП,АИКБ и КРИБ по т.1 депозирани по време на заседанието

Становища на КНСБ, АИКБ, БСК,БТПП и КРИБ депозирани по време на заседанието

11.05.2015

Протокол - на подпис

   

24.02.2015

Протокол - на подпис

   

23.02.2015 

Стенограма

Протокол

Писмо за свикванеПубликация

Становища по т.1 от дневния ред

Становища по т.2 от дневния ред

Становища о т.3 от дневния ред

22.01.2014

Протокол - на подпис

   

17.12.2014

Протокол - на подпис

   

16.12.2014

Протокол - на подпис

Приложения

   

28.11.2014

Стенограма

Протокол

Приложения

Покана за заседанието

Проект на Бюджет на РБ за 2015 г. [pdf] Доклад

Проект на Бюджетна рамка за 2016-2017 г. [pdf]

Проект на Бюджет на ДОО за 2015 г. [zip] 

Становище на БСК

14.10.2014

Протокол

Дневен ред:

  • Изменение на Наредбата за изчисляване на помощите и обезщетенията от ДОО
 

09.10.2014

Протокол

Дневен ред:

  • Ред за отпускане на целеви помощи за отопление
  • Определяне на линията на бедност за 2015 г.
 

01.10.2014

Протокол и Стенограма

Покана за заседанието

Протокол от съвместно заседание на комисиите по бюджет и по осигурителни отношения

29.09.2014

 

Писмо за пренасрочване на заседанието

Проекти за актуализация на:

Писмо на формата 4+2 до вицепремиера Христосков

04.09.2014

Протокол и стенограма

Писмо за свикване на заседанието

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

По т.1 от Дневния ред

По т.2 от Дневния ред

 

02.09.2014

Протокол

Протоколът е съгласуван на подпис

 

15.07.2014 

Протокол + Стенограма

Становища по протокола

Писмо за свикване на заседанието

По т.1 от Дневния ред - Закон за ПОО

По проекта за промен в ЗМДТ относно таксата за битови отпадъци

 

17.06.2014

Протокол

Становище към протокола от заседанието

 

13.06.2014

Протокол

   

10.06.2014

Протокол

Стенограма

Писмо за свикване на заседанието

Материали по т.1 и т.2 от дневния ред

 

09.06.2014

Протокол

   

14.05.2014

Протокол

   

30.04.2014

Протокол + допълнение

Актуализирана национална програма по безопасност и здраве при работа 2013-2014 г.

Доклад на министъра на ТСП, относно проект на РМС за приемане на актуализирана Национална програма по безопасност и здраве при работа 2013-2014 г.

 

29.04.2014

Стенограма

Протокол

Писмо за свикване на заседание на 29.04.2014 г.

Проект на ПМС за изм. и доп. на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 83/26.04.2010 г.

Предложения на КНСБ, КТ"Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ по изм. и доп. на Кодекса на труда

04.04.2014

Протокол

Проект на РМС за актуализиране на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Доклад на министъра на ТСП, относно проект на РМС за актуализиране на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежка 2014-2020 г., приет с решение по т.26 от Протокол № 51 от заседанието на МС

Протокол от заседанието на НСНЗ, проведено на 4.04.2014 г.

Доклад от Росица Янкова - зам.-министър на ТСП и председател на НСНЗ

 

21.03.2014

Протокол

   

18.03.2014

Протокол

   

24.02.2014

Стенограма

Писмо за свикване на заседание на 24.02. 2014 г.

Доклад от министъра на ТСП и проект на Постановление за изм. и доп. на Наредбата зареда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Доклад от министъра на ТСП и проект на Постановление за изм. и доп. на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Доклад с протокол от заседанието на комисията по осигурителни отношения, проведено на 31.01.2014 г.

Становище на БТПП по т.1 и т.2

Становище на КНСБ по т.1 и т.2

21.02.2014

Протокол

Проекти за промени в 9 наредби в областта на осигурителните отношения във връзка с необходимостта от постигане на съответствие с Кодекса за социа  лно осигуряване:

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за осигурителните каси;

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски;

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезще­тения за безработица;

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”;

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица;

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести;

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.  

 

07.02.2014

Протокол

   

31.01.2014

Протокол

   

28.01.2014

Стенограма

Протокол и становища към протокола

Писмо за свикване на заседание на 28.01.2014 г.

Проект на Закон за изм. и доп. на КТ, № 354-01-99 внесен от Магдалена Ташева и група н.п.

Доклад и протокол от заседание на Комисията по трудово законодателство, 14.01.2014 г.

Определяне на зам.-председател на НСТС за 2014 г. от квотата на работодателските организации

Становища на синдикалните и работодателските организации по проекта на Закон за изм. и доп. на Кодекса на труда, № 354-01-99

14.01.2014

Протокол

   

17.12.2013

Стенограма

Протокол

Становища по протокола

Становища-
продължение

Проект на Национален план за действие по заетостта през 2014 г.  Приложения: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Доклад от МТСП относно Национален план за действие по заетостта през 2014 г.

Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2014 г.

По т.2

По т.3

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Доклад от МТСП относно проект на РМС за одобряване на Национален план за изпълнение на Еврпейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Доклад от Р.Янкова - зам.-министър на ТСП и председател на НСНЗ

Протокол от заседанието на НСНЗ от 6.12.2013 г.

Синдикати

Работодатели

Становище на БСК по проекта на Национален план за Европейската гаранция за младежта (ГМ)

12.12.2013

Протокол

Доклад с протокол от заседанието на Комисията по трудово законодателство

Доклад от министъра на ТСП и проект на ПМС за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 1986 г.

Предложение на КНСБ за допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските във връзка с предложуено ПМС за допълнение на наредбата

06.12.2013

Протокол

Протокол от заседанието на НСНЗ, проведено на 06.12.2013 г. (т.3 от дневния ред)

Проект на РМС за одобряване на Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

 

 

 
 
 

Alternative content