Корпоративна социална отговорност

Камен Колев


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: +3592 932 09 37

E-mail: kamen@bia-bg.com


Представяне

БСК има ясното разбиране, че инвестицията в обществото решава значими проблеми и е потенциал за развитието на бизнеса и предприемачеството у нас. 

С цел прилагане на основните принципи на корпоративната социална отговорност (КСО), през 1999 г. стартира Глобалният договор на ООН - доброволна инициатива, обединяваща търговски дружества, агенции на ООН, профсъюзи, бизнес и неправителствени организации, в подкрепа на устойчивия растеж и гражданската отговорност. Десетте принципа на инициативата Глобален договор са насочени към прилагане на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията. 

В България Мрежата на Глобалния договор на ООН бе създадена през 2003 г., под егидата на президента Георги Първанов. Оттогава досега визията на Глобалния договор бе възприета от повече от 120 компании и неправителствени организации, сред които и БСК.

С приключването на подкрепата на ПРООН-България, мрежата на Глобалния договор в България трябваше да идентифицира и формулира стратегия за устойчивост. В резултат на това, през 2010 г. 20 водещи компании и организации учредиха Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”. Сдружението се управлява от Национален съвет с председател Сашо Дончев („Овергаз Инк”). От 2011 г. официално член на новото сдружение е и БСК.
 

 
 
 

Alternative content