АОБР - Асоциация на организациите на българските работодатели

АОБР - Асоциация на организациите на българските работодатели

Период: 11.02.2015 - 14.02.2016

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България.

Асоциацията има за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси на национално ниво и в рамките на Международната организация на труда и Международната организация на работодателите.

Съгласно Устава на АОБР, организацията се председателства на ротационен принцип от председателите на съответните работодателски организации, които членуват в нея. Председателстващата организация води и секретариата на АОБР за срок от една година.

През 2015 г. АОБР се председателства от Българската стопанска камара

Финансиране: не

Обхват: Национален