Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Период: 01.01.2014 - 01.01.2016

Пълното наименование на проекта е: "Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда". Изпълнител е Технически университет - София чрез Факултет по електронна техника и технологии, а БСК е партньор в частта провеждане на проучвания за нагласите на работодателите от приоритетните за проекта сектори относно необходимостта от актуализиране на учебните програми и планове.

Общите цели на проекта са: 

 • да се дефинират изискванията на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии, и индустриалните технологии, и в съответствие с тях да се актуализират учебните планове и програми за бакалавърските и магистърски курсове на обучение във Факултет "Електронна техника и технологии" (ФЕТТ), Машинно-технологичен факултет (МТФ) и Факултет по телекомуникации (ФТК) на ТУ - София;
 • да се създаде нова съвместна магистърска  специалност в областта на микротехнологиите и наноинженеринга, в  съответствие с потребностите на пазара на труда.
 
Специфични цели на проекта са свързани с:
 • Създаване на пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на ФЕТТ, МТФ и ФТК, и представители на работодателите (ДКЕБ и ИКТ Клъстер) и националните работодателски организации (БСК) за формиране и утвърждаване на изискванията за необходимите знания и компетенции на професионалисти в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии чрез формиране на Експертен съвет, който да продължи своята работа и след приключване на дейностите по проекта; 
 • чрез предефиниране и актуализиране на образователните програми според потребностите на пазара на труда да се повишат възможностите за реализация на нови професионалисти в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии.

 

Финансиране: ОП "Развитие на човешките ресурси"

Обхват: Национален

Бюджетна линия: Европейски социален фонд и Бюджет на РБ

Основни дейности:

 1. Проучване и експертен анализ на потребностите на пазара на труда. Дейността предвижда разработване на подход и анкети за проучване на потребностите на работодателите (ДКЕБ,  ИКТ Клъстер) и браншовите организации (БСК),  провеждане на изследване и  анализ на резултатите  от Експертен съвет между ръководството на МТФ, ФЕТТ, ФТК и представителите на работодателите и браншовите организации и изготвяне на препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове и учебни програми.
 2. Проучване и анализ на учебните планове и програми на университети, предлагащи сродни специалности и препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове. 
 3. Актуализиране на съществуващите учебните планове и програми на Кандидата (МТФ, ФЕТТ, ФТК)  според препоръките от дейности 1 и 2
 4. Създаване на нов учебен план за ОКС „магистър” и  специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга. Дейността съдържа разработване и приемане на нов учебен план за ОКС „магистър”, адекватен на потребностите на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии, както и разработване и приемане на учебните програми на включените в новия учебен план дисциплини.
 5. Апробиране на  актуализираните учебни планове и учебни програми в академична среда. Дейността ще осигури апробиране на актуализираните учебни планове и учебни програми  в академична среда и създаване на връзка между образованието, научните изследвания и индустрията.
 6. Организация и управление на проекта. Целта на дейността е да осигури финансовото и административно управление на проекта.
 7. Осигуряване на информираност и публичност на проекта. Посредством тази дейност ще се осъществи публичността на проекта и популяризиране на резултатите от дейностите му.
 

Резултати:

Осъществяването на дейностите по проекта ще доведе до:
 • идентификация на нуждите на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии, и индустриалните технологии, и на тази база ще бъдат изготвени препоръки за актуализация на съществуващите учебни планове;
 • формулиране на предложения за актуализация на съществуващите учебни планове и за нов учебен план за ОКС „магистър” и специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга, на база осъщественото проучване и анализ на учебните планове и програми на университети, предлагащи сродни специалности;
 • актуализиране на учебните планове и програми на МТФ, ФЕТТ, ФТК според потребностите на пазара на труда;
 • създаване на нов учебен план за ОКС „магистър” и специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга съвместно между МТФ, ФЕТТ, ФТК;
 • апробиране сред академична среда актуализираните учебни планове и програми. 
 
В резултат на реализирането на проекта:
 • ще се създадат по-добри шансове за реализация на участниците в него,
 • ще се подобри качеството на образованието,
 • ще се повиши мотивацията на участниците в проекта за работа в сферата на науката.
 • Участниците в проекта ще придобият нови специфични, съответстващи на потребностите на пазара на труда умения; 
 • ще се подобри конкурентоспособността на участниците в проекта на пазара на труда.
 

Партньори:

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

"Джонсън Контролс Електроникс България"

Фондация "Клъстер Информационни и Комуникационни технологии"