"Управлявай бъдещето си"
За инициативата

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ: 

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА и "ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ" АД

Уеб сайт: gas.bia-bg.com

 

 ЦЕЛИ:

 Успешна социална адаптация на оптимален брой освободени от кадрова служба военнослужещи чрез пренасочването им към предприемачеството. 
 Краткосрочна: Създаване на 125 малки и средни предприятия (МСП) в областта на битовата газификация, генериращи 500 нови (постоянни и високо платени) работни места.
 Дългосрочна: Развитие на газовия пазар, водещо до осигуряване на няколко хиляди нови работни места за изграждане и обслужване на газови инсталации и съоръжения, създаване на конкурентна среда в сферата на газоразпределението.

 

 БЕНЕФИЦИЕНТИ: Лица с техническо образование (средно или висше), в т.ч.:

 освободени от кадрова служба военнослужещи, 
 служители на фирми с предмет на дейност изграждане и поддръжка на отоплителни и други инсталации.

 

 УЧАСТНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ:

  1. Професионално обучение и сертифициране на специалисти с квалификация "Специалист по изграждане и експлоатация на битови газови инсталации";
  2. Обучение и подбор на управленски персонал на фирмите. Сертификация на специалисти с квалификация "Управител на инсталаторска фирма";
  3. Регистрация на фирма за монтаж и поддръжка на битови газови инсталации;
  4. Съдействие за изготвяне на банкируем бизнес-план и съпровождане пред финансиращите организации;
  5. Изгодни условия за доставка на типово оборудване за развитие на дейността;
  6. Осигурени източници за финансиране на първоначалните инвестиции;
  7. Консултации за подготовка на фирмите за въвеждане на системи за управление на качеството и сертифициране;
  8. Възлагателен договор с "Овергаз холдинг" АД за извършване на дейности по монтаж и поддръжка на газови инсталации;
  9. Сервиз и застраховане на придобитите активи на новосъздадените МСП;
  10. Правно, финансово, счетоводно, данъчно консултиране и информационно осигуряване на новосъздадените МСП.
 
 

Alternative content