Диалог с бизнеса
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Срок: 11.12.2015

ПРОЕКТ на нормативен документ

КОНТАКТ за коментари и предложения 

СРОК за коментари и предложения

Проект на Стратегия за развитие на индустриалните зони Камен Колев  
Проект на Заповед за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане Йорданка Велинова 27/12/2015 г.
Обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове  Наталия Събева 23/12/2015 г.
Проект на ПМС за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат Йорданка Велинова 22/12/2015 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“ Веселин Илиев 22/12/2015 г.
Проект на ПМС за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на ОКС "магистър" с професионална квалификация "Архитект" Даниела Симидчиева 21/12/2015 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз Кирил Желязков 20/12/2015 г.
Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд Наталия Събева 20/12/2015 г.
Проект на План за управление на Природен парк "Беласица" Димитър Бранков 17/12/2015 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове Йорданка Велинова 17/12/2015 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия Йорданка Велинова 16/12/2015 г.
Постановление за изменение на Устройствения правилник на МС и на неговата администрация Наталия Събева 15/12/2015 г.
Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за компенсиране стойността на безплатния превоз на децата и учениците до 16 годишна възраст   15/12/2015 г.
Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден на обхванатите ученици от VI клас и за защитени училища   15/12/2015 г.
Проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони Камен Колев 14/12/2015 г.
Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на средното образование, одобрени с РМС № 299/2015 г.   14/12/2015 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност Кирил Желязков 14/12/2015 г.
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях Димитър Бранков 13/12/2015 г.
Проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители Йорданка Велинова 11/12/2015 г.
ПМС за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на МВнР за 2015 г.   11/12/2015 г.

Документи, по които срокът за обсъждане е приключил

Тематичен индекс:

Бизнес среда 

Енергетика 

Държавна администрация

Защита на потребителите 

Земеделие и развитие на селските райони 

Здравеопазване 

Качество и безопасност за храните 

Младежка политика 

Наука и технологии 

Образование 

Регионална политика 

Правосъдие и вътрешни работи 

Социална политика и заетост 

Транспорт 

Туризъм 

Финанси и данъчна политика 

Междусекторни политики

 
 
 

Alternative content