Анализи
Анализи

За връзката между нарастването на безработицата и ръста на МРЗ

Източник: БСК

20.10.2015

ПОЗИЦИЯ

По повод многократно изразявани становища в медиите за липсата на връзка между нарастването на безработицата и ръста на минималната работна заплата

Конвенция №131 на МОТ (нератифицирана) изисква при определянето на МРЗ да се отчитат редица фактори между които производителността на труда и необходимостта от подържане на високо равнище на заетост.

Връзката между нарастването на работните заплати и, в частност - на минималните работни заплати (МРЗ), върху заетостта и безработицата е обект на многобройни анализи от различни икономически направления, вкл. и в официални публикации на авторитетни международни институции – ОИСР, МОТ, ЕК и др.

В доклади на ГД „Заетост” на ЕК (напр., „Employment and Social Development in Europe 2012”, Глава 5, т. 4.5.1, стр. 321-327) e анализирана задълбочено тази връзка, в контекста на икономическата и социална криза от края на 2008г. Посочва се, че е налице намаляваща заетост на неквалифицирани, млади работници и жени, на работници с по-ниско образование и такива с по-големи семейства с по-квалифициран и заплатен труд – т.нар. заместващ ефект (Rycx and Kampelman, 2012).

През март 2013 г. БСК оповести за първи път в свое проучване, резултати от анализа на тази зависимост, характеризираща основни характеристики на пазара на труда. По-долу са представени в графичен вид резултатите от регресионен анализ на зависимостта на равнището на безработица спрямо съотношението на МРЗ към средната работна заплата (СРЗ) на ниво райони и области в България в годините на икономическата криза, в избрани времеви интервали (2008-2014, 2009-2014, 2012 и 2014).

Констатира се умерена позитивна зависимост между двете величини. Коефициентът на детерминация (R2) характеризира доколко изчислените теоретични стойности на равнището на безработица съвпадат с реалните стойности. Когато R2 приеме стойности близки до (или равни на) единица, зависимостта между изследваните променливи е близка до пълна функционална зависимост. Това отговаря на хипотетичното, но недостоверно допускане, че безработицата се дължи изцяло на нарастването на МРЗ. За анализираните съвкупности стойността на R2 варира от 0,32 (за 2012) до 0,11 (за 2014). Тези стойности дефинират наличие на зависимост равнището на безработица от съотношението МРЗ/СРЗ с оценена тежест от 11% до 32% спрямо всички останали действащи неанализирани фактори и причини за съответните времеви интервали и регионални съвкупности. Един допълнителен анализ на спецификите на динамиката на заетостта на ниво сектор и икономически дейност вероятно също би дефинирал сходни изводи.

За контакт:

Димитър Бранков
Тел.: + 3592 981 69 98, 932 09 39
Email: brankov@bia-bg.com

Илиана Павлова
Тел.: +3592 932 09 21
Email: ios@bia-bg.com

 

Тагове: Димитър Бранков, Илиана Павлова,

 
 

Alternative content