Представяне На БСК

БСК


Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: 02/ 932 09 11

E-mail: pr@bia-bg.com


За нас

ЗА КОНТАКТ  |  ЕКИП  I  РЪКОВОДНИ ОРГАНИ  |  ЧЛЕНОВЕ 

СПРАВКА за предложенията на БСК в периода 2000-2013 г.

Решения на последното Общо събрание

Сертификат за сигурност на информацията по ISO/IEC 27001:2013

***

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г.

На международно ниво...

БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво.

Камарата участва активно в работата на Международната организация на работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO), Европейския икономически и социален комитет (EESC) и Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК е сред учредителите на Съюза на черноморските и каспийски конфедерации на предприемачите (UBCCE).

БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка.

На национално ниво...

Камарата участва активно в системата за социален диалог на национално и международно ниво, където отстоява интересите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики.

Членуващите в БСК браншови организации са страна по всички действащи секторни колективни трудови договори и споразумения.

Съвременният облик на БСК се определя до голяма степен от маниера на работа, сериозния потенциал от специалисти, с който разполага, и разнообразието от услуги, който предлага на своите членове.

БСК работи активно по актуални проблеми на икономиката, като провокира обществена дискусия по съответните теми и, в дух на конструктивност, предлага възможни решения:

 • БСК е автор на множество експертни разработки, проекти на нормативни документи и др., целящи въвеждане на най-добрите съществуващи световни и европейски практики.
   
 • Камарата е водещата организация на бизнеса, която участва в разработването на екологичното законодателство, вкл. в сферата на управление на отпадъците и промените в климата.
   
 • БСК първа обърна внимание върху проблема с тежката фирмена и междуфирмена задлъжнялост и от 2002 г. досега представя годишни анализи по темата.
   
 • Камарата активно работи за реформа на инфраструктурата и енергийната система на страната, за намаляване на административния натиск върху бизнеса чрез редуциране на регулаторните режими, за намаляване дела на сивата икономика, както и за преодоляване на сериозните проблеми в пенсионно-осигурителната и здравно – осигурителната система.
   

По идея на БСК и с активното участие на нейните експерти:

 • бе въведено използването на електронен подпис в България;
 • беше създадена Българската фондова борса;
 • бяха отменени или смекчени множество регулаторни режими;
 • бе инициирана връзката на касовите апарати със системата на НАП,
 • стана възможно плащането на такси и данъци чрез POS-терминали, а не само по банков път;
 • беше създаден Търговският регистър и др. важни за успешното развитие на бизнеса институции
 • и много други.


С част от инициативите на БСК можете да се запознаете ТУК.

През 20-те тежки години на политико-икономически преход Българската стопанска камара се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност.

***

ДАННИ ЗА ФАКТУРА:
Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес
Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
ЕИК 831 391 124 BG
МОЛ Божидар Данев

БАНКОВА СМЕТКА:
БАНКА ДСК EАД СОФИЯ - BIC КОД-STSABGSF
Сметка в лева IBAN-BG61STSA93000021609234
Сметка в евро IBAM-BG92STSA93000021609258 

 

 
 

Alternative content